Anrom - producent mebli tapicerowanych Nowe Miasto nad Wartą
Przejdź do treści
Projekt pn.  „Wzrost potencjału technologicznego oraz innowacyjności w firmie AN-ROM Sp. z o.o.” realizowany jest w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
1. Krótki opis projektu:
Projekt zakłada zakup dwóch środków trwałych oraz jednej wartości niematerialnej i prawnej. Pierwszym środkiem trwałym jest innowacyjna linia do wykrawania materiałów. Na linię składają się zestaw komputerowy, lagowarka oraz cutter. Na zestawie komputerowym, wchodzącym w skład linii zainstalowano specjalistyczny program do przygotowania produkcji (wartość niematerialna i prawna). Jest on także wyposażony w specjalną drukarkę do drukowania kodów kreskowych. Ponadto w ramach projektu zakupiono maszynę do cięcia pianki.
2. Cele projektu:
Podstawowymi celami są: zwiększenie potencjału technologicznego firmy, zwiększenie konkurencyjności oferty firmy oraz zapewnienie firmie dalszego rozwoju. Zapewnienie firmie zwiększonego potencjału technologicznego determinuje bowiem wzrost konkurencyjności firmy, a także jej dalszy rozwój. Jednocześnie realizacja tych celów wiąże się z wypełnieniem celów Działania 1.5.2, albowiem oznacza z jednej strony wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a także przyczynienie się do zwiększenia zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP w wyniku wzmocnionej aktywności inwestycyjnej.
3. Planowane efekty:
Efekty rzeczowe realizacji projektu:
- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt.,
- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1 szt.,
- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 1 141 565,80 zł
- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju - 1 141 565,80 zł,
- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 1 szt.,
- Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych - 1 szt.,
- Liczba zakupionych środków trwałych - 2 szt.
Efekty rezultatu realizacji projektu:
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 2 EPC,
- Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 1 szt.,
- Liczba wprowadzonych innowacji procesowych - 1 szt.,
- Liczba wprowadzonych innowacji produktowych - 1 szt.
4. Całkowita wartość projektu: 1 593 243,23 zł
5. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 451 677,43 zł.Projekt pn.  „Dotacja na kapitał obrotowy dla AN-ROM Sp. z o.o.”  realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3: Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy
Nr Naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
Rodzaj projektu: Nadzwyczajny
1. Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

2. Okres realizacji projektu:
Okres realizacji projektu od 01.07.2020 do 30.09.2020.

3. Cel projektu:
Utrzymanie płynności finansowej firmy dotkniętej negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19. Podstawowym celem projektu jest pomoc firmie, która w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

4. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
303 756,54 zł.
Created by tonbit.pl
Copyright © 2024 All Right Reserved for Anrom Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści